Guangzhou Yunxing Scientific Equipment Co. Limited

FluidFM Cell + Bioscience Partner Partner

Guangzhou Yunxing Scientific Equipment Co. Limited
ROOM B201-202, NO.232, Wai Huan Dong Lu
State Industry Base of Digital
Guangzhou 510006
China
+86-20-39337100

Guangzhou Yunxing Scientific Equipment Co. Ltd. is distributing our FluidFM BOT in South China in the following regions: Guangdong, Guangxi, Hubei, Hunan, Sichuan, Chongping City, Fu-jian, Yunnan, Guizhou, Hainan, Hong Kong and Macau.